Onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

SalarySupport: De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten SalarySupport B.V., ingeschreven bij het Handelsregister onder KvK-nummer 72829028.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon door wie een opdracht is gegeven aan SalarySupport B.V.  Overeenkomst: De samenwerking tussen SalarySupport B.V. en Opdrachtgever, krachtens welke SalarySupport B.V. werkzaamheden verricht en/of diensten verleent.


Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door SalarySupport gedane aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en gesloten overeenkomsten van opdracht. 
 2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SalarySupport uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door SalarySupport van documenten van opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan. Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes, aanbiedingen en mededelingen 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door SalarySupport uitgebrachte offertes, aanbiedingen en mededelingen vrijblijvend.
 2. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig. 
 3. De bij een offerte, aanbieding of mededeling behorende prijslijsten en alle daarbij verstrekte gegevens gelden als een benadering en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht, tenzij SalarySupport uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst van opdracht 

 1. De overeenkomst van opdracht komt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, tot stand op het moment dat en voor zover SalarySupport de schriftelijke bevestiging dat de opdracht is aanvaard aan opdrachtgever heeft verzonden c.q. de overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend en door SalarySupport is ontvangen. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging of overeenkomst blijkt totstandkoming van de overeenkomst van opdracht uit het door SalarySupport uitvoering geven aan de opdracht. 
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst van opdracht kunnen slechts schriftelijk geschieden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, dat laatste indien en voor zover Opdrachtgever dat bevoegd namens aan hem gelieerde ondernemingen aan SalarySupport heeft opgedragen. Derden kunnen aan de inhoud van de door SalarySupport verrichte werkzaamheden en opgestelde stukken geen rechten ontlenen.
 4. Partijen zijn gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht stipt en volledig na te komen. 
 5. Aanbiedingen kunnen door opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk en zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden aanvaard. Onder schriftelijk wordt ook elektronisch verstaan. 

Artikel 5: Honorarium 

 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, al dan niet van overheidswege. 
 2. SalarySupport behoudt zich het recht voor om de tarieven voor zijn diensten op 1 januari van ieder jaar aan te passen. 
 3. Een prijswijziging als bedoeld in lid 2 zal binnen een redelijke termijn voor de ingangsdatum aan opdrachtgever worden gecommuniceerd. 
 4. Prijsverhogingen met een maximum van 10% gegrond op lid 2 geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst van opdracht te ontbinden, tenzij de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht. 

Artikel 6 Facturering en betaling 

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door SalarySupport aan hem verzonden factuur te voldoen binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur zonder enige aftrek, korting of verrekening overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij tussen Opdrachtgever en SalarySupport schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien opdrachtgever de aan SalarySupport verschuldigde en door SalarySupport gefactureerde bedragen niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn heeft voldaan, is opdrachtgever, na afloop van deze termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per kalendermaand of indien hoger, de wettelijke handelsrente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. 
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is SalarySupport gerechtigd om in geval van achterstallige betaling(en) door opdrachtgever de verdere uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Een en ander laat zijn recht op schadevergoeding onverlet. 
 4. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan SalarySupport te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van de termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten verwerkt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. 
 5. Alle door SalarySupport gemaakte kosten om niet betaalde facturen te incasseren, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door SalarySupport is ingeroepen en/of vordering door SalarySupport ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. 

Artikel 7: Informatie 

 1. Indien van de zijde van SalarySupport aan opdrachtgever advies wordt verstrekt op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao’s, fiscaliteit, wet- en regelgeving en/of andere onderwerpen van juridische aard, wordt dat gedaan onder voorwaarde en in de verwachting dat opdrachtgever de adviezen verifieert of door deskundigen laat verifiëren. SalarySupport aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van dergelijke door of namens hem gegeven adviezen. 
 2. Opdrachtgever zal tijdig alle door SalarySupport voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht relevante informatie en medewerking verschaffen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangeleverde informatie juist en volledig is en zal zorg dragen voor tijdige aanlevering. 
 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in lid 2 niet nakomt, is SalarySupport gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen tot nakoming van de overeenkomst van opdracht. 

Artikel 8: Intellectuele eigendom 

 1. SalarySupport behoudt te allen tijde alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, op alle werken, zoals doch niet beperkt tot werkwijzen, adviezen en (model)contracten,  die door SalarySupport in het kader van de overeenkomst van opdracht ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden vervaardigd. 
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SalarySupport is het opdrachtgever niet toegestaan de in het eerste lid bedoelde werken te vermenigvuldigen, te openbaren, aan derden ter beschikking te stellen en/of te exploiteren. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SalarySupport leidt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door SalarySupport afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat SalarySupport in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook op grond van bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot 50% van het bedrag van het honorarium dat SalarySupport voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen. Bij een overeenkomst van opdracht die een langere looptijd dan een half jaar heeft, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het over de laatste 6 (zes) maanden van de overeenkomst van opdracht door SalarySupport ontvangen honorarium.
 2. SalarySupport is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte- en/of gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie-of imagoschade of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting dan wel enig onrechtmatig handelen van SalarySupport. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart SalarySupport voor eventuele claims van personeel van opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van SalarySupport ten behoeve van opdrachtgever. 
 4. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van de aangedragen gegevens, berust volledig bij opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart SalarySupport voor eventuele claims van relaties van opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van SalarySupport ten behoeve van opdrachtgever. 
 6. Bij het inschakelen van derden door SalarySupport voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, zal SalarySupport steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren met opdrachtgever te overleggen. SalarySupport is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 
 7. Na een termijn van 3 (drie) maanden na beëindiging van de uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende feitelijke werkzaamheden voor opdrachtgever, kan SalarySupport niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als bedoeld in lid 1. 

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst van opdracht heeft SalarySupport het recht de overeenkomst van opdracht zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 
 2. Voorts heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien de andere partij enige overige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt welke niet nakoming van zo ernstige aard is dat van hem handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij na, indien vereist, ter zake bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren. 
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief aan de andere partij. 

Artikel 11: Partiële nietigheid 

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst van opdracht te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de voorwaarden en overeenkomst van opdracht in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die de bedoeling die de partijen met de overeenkomst en de voorwaarden hadden het dichtst benadert. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  Alle geschillen die uit die rechtsbetrekkingen voorvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.